اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
فخرالدين آذريان عامل مالي 45223419-044 242
يحيي خدابنده رئيس امور اداري 45222661-044 247
جلال  رضازاده مسئول حراست 45225667-044 220
سهراب  حیدری سرپرست شبکه بهداشت و درمان 044-45225666
حیدر نیکزاد مسئول دفتر مدیرشبکه 044-45225666
طهماسب  غفاری رئیس مرکز بهداشت میاندوآب 45225665
هادی مقدم سرپرست بیمارستان حضرت فاطمه(س) 45227953 220